Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s

 

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing. Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

Ik: J.B. Salomons in m’n bedrijf Studio Salomons, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63169851 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
Programma: Alle vormen van informatie overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

 

Aanbod

Ik doe een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

 

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren.
Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

 

Programma’s

Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij me.
Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Je kunt pas na betaling deelnemen aan een programma.
Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt. Het online- programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest. Als je groepsworkshop bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding.

 

Vergoeding en betaling

Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start. Ik e-mail je de factuur.

 

Ontbindingsrecht/Annuleringsperiode

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Procedure van annuleren

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Jantien Salomons via info@Jantiensalomons.nl  te vermelden. Je ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.

Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij info@jantiensalomons.nl  

 

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.
Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

 

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@jantiensalomons.nl  Ik hoop je binnenkort in mijn atelier te ontmoeten!